Zdobądź bon

na szkolenie

Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego


Zgłoś się do projektu i uzyskaj dofinansowanie


Zobacz na co możesz zdobyć dofinansowanie (bon)


Zapoznaj się z zasadami i przebiegiem rekrutacji


Szczegółowe informacje
o projekcie

Zakres wsparcia

Projekt
“Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
realizuje dwa, następujące poddziałania.

=

Poddziałanie 3.2.1

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego, w szczególności:

 • szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • szkolenia rozwijające kompetencje językowe,
 • kursy kompetencji ogólnych,
 • studia podyplomowe.
=

Poddziałanie 3.2.2

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, w szczególności:

 • pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kursy nadające kwalifikacje.

Zasady i przebieg rekrutacji

zasady rekrutacji

=

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu, z wydzieleniem zamkniętych cząstkowych limitów naboru, aż do wyczerpania wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie „bonów na szkolenie” z zastrzeżeniem, iż rekrutacja może zostać zawieszona bądź zakończona w poszczególnych grupach po osiągnięciu wskaźników zakładanych w Projekcie.

=

Złożenie formularza rekrutacyjnego i ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

=

Rekrutacja kandydatów/tek do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans, równouprawnienia płci i niedyskryminacji bez względu na światopogląd, wyznanie czy niepełnosprawność z zachowaniem założeń projektowych.

R

Aplikować do udziału w projekcie mogą osoby spełniające obligatoryjne kryteria uczestnictwa w projekcie tj.:

 • Osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 rok życia
 • Osoby zamieszkujące (w rozumieniu 25 Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podlaskiego, subregionu suwalskiego, powiaty:
  » Miasto Suwałki;
  » powiat suwalski;
  » powiat sejneński;
  » powiat augustowski;
  » powiat grajewski;
  » powiat Moniecki,
  » Miasto Grajewo.
 • Osoby, które nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (nie są skazane karą dostępu do środków publicznych)
Q

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • Osoby, które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (są skazane karą dostępu do środków publicznych) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działalność w rolnictwie.

Kryteria rekrutacji oraz szczegółowe informacje na temat Projektu znajdziesz na stronie Regulamin.

Przebieg rekrutacji i szkolenia

Złożenie Formularza rekrutacyjnego i pozostałych wymaganych dokumentów

Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów

(Opcjonalnie, w przypadku poddziałania 3.2.1) Indywidualne doradztwo zawodowo – edukacyjne.

Rejestracja Uczestnika Projektu w Bazie Usług Rozwojowych.

Wybór formy szkoleniowej zgodnej z potrzebami Uczestnika Projektu

Złożenie wniosku o przyznanie bonu na szkolenie.

Uczestnik Projektu może złożyć dowolną liczbę wniosków o przyznanie bonu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 9 tysięcy złotych w przypadku poddziałania 3.2.1 oraz 15 tysięcy złotych w przypadku poddziałania 3.2.2.

Wydanie decyzji o przyznaniu bonu na szkolenie.

Udział w wybranym szkoleniu (w wybranych szkoleniach)

Rozliczenie projektu

Informacje o projekcie

Projekt “Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr RPPD.03.02.01-20-0006/20 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Jest on realizowany jest w partnerstwie, w którego skład wchodzą: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – Lider projektu oraz

» Miasto Suwałki – Partner Projektu
» Powiat Suwalski – Partner Projektu,
» Powiat Sejneński – Partner Projektu,
» Powiat Grajewski – Partner Projektu,
» Powiat Moniecki – Partner Projektu,
» Miasto Grajewo – Partner Projektu

Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.06.2020 r. do 31.07.2023 r.

Główne Biuro Projektu znajduje się siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki i czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Kandydaci mogą kontaktować się zarówno z Biurem Projektu, jak i Centrami Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które umożliwiają Kandydatom(kom) /Uczestnikom(czkom) projektu uzyskanie informacji na temat projektu, pomoc w zgłoszeniu się do projektu, skorzystanie z usług doradczych przez Uczestników/Uczestniczki Projektu. Szczegółowe informacje na temat kontaktu z Centrami Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego znajdują się w zakładce Kontakt.

Max. wysokość dofinansowania (Poddziałanie 3.2.1.)

Max. wysokość dofinansowania (Poddziałanie 3.2.2.)

Wysokość dofinansowania dla Uczestnika Projektu w Poddziałaniu 3.2.1: maksymalnie 9 tys.zł
Wysokość dofinansowania dla Uczestnika Projektu w Poddziałaniu 3.2.2: maksymalnie 15 tys.zł
Wkład własny Uczestnika Projektu: 15%
Liczba bonów w poddziałaniu 3.2.1: 1271
Liczba bonów w poddziałaniu 3.2.2: 398
Wartość całkowita projektu: 22 032 454,40 zł
Kwota dofinansowania projektu: 19 140 686,30 zł
Wartość wkładu własnego 2 891 768,10 zł

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

I UZYSKAJ DOFINANSOWANIE

Partnerzy