Zdobądź bon

na szkolenie

Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

O projekcie

ZAKRES WSPARCIA

Projekt “Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizuje dwa,

następujące poddziałania.

Poddziałanie 3.2.1

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego, w szczególności:

 • szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • szkolenia rozwijające kompetencje językowe,
 • kursy kompetencji ogólnych,
 • studia podyplomowe,
 • szkolenia i kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w ww. formach

Poddziałanie 3.2.2

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, w szczególności:

 • pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kursy nadające kwalifikacje
ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu, aż do wyczerpania wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie „bonów na szkolenie” z zastrzeżeniem, iż rekrutacja może zostać zawieszona bądź zakończona w poszczególnych grupach po osiągnięciu wskaźników zakładanych w Projekcie.
 • Rekrutacja kandydatów/tek do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans, równouprawnienia płci i niedyskryminacji bez względu na światopogląd, wyznanie czy niepełnosprawność z zachowaniem założeń projektowych.
 • Złożenie formularza rekrutacyjnego i ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Aplikować do udziału w projekcie mogą osoby spełniające obligatoryjne kryteria uczestnictwa w projekcie tj.:

 •  Osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 rok życia
 • Osoby zamieszkujące (w rozumieniu 25 Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podlaskiego, subregionu suwalskiego, powiaty: Miasto Suwałki; powiat suwalski; powiat sejneński; powiat augustowski; powiat grajewski; powiat Moniecki, Miasto Grajewo.
 • Osoby, które nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (nie są skazane karą dostępu do środków publicznych)

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • Osoby, które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (są skazane karą dostępu do środków publicznych) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działalność w rolnictwie.

Przebieg rekrutacji i szkolenia

1. Złożenie Formularza rekrutacyjnegoI pozostałych wymaganych dokumentów

2. Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów

3. (Opcjonalnie) Indywidualne doradztwo zawodowo – edukacyjne.

4. Rejestracja Uczestnika Projektu w Bazie Usług Rozwojowych.

5. Wybór formy szkoleniowej zgodnej z potrzebami Uczestnika Projektu

6. Złożenie wniosku o przyznanie bonu na szkolenie.

Uczestnik Projektu może złożyć dowolną liczbę wniosków o przyznanie bonu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 9 tysięcy złotych.

7. Wydanie decyzji o przyznaniu bonu na szkolenie.

8. Udział w wybranym szkoleniu (w wybranych szkoleniach)

9. Rozliczenie projektu

Kryteria rekrutacji oraz szczegółowe informacje na temat Projektu znajdziesz na stronie “Regulamin” .

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt “Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr RPPD.03.02.01-20-0006/20 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Jest on realizowany jest w partnerstwie, w którego skład wchodzą:

 • Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – Lider projektu oraz
 • Miasto Suwałki – Partner Projektu
 • Powiat Suwalski – Partner Projektu,
 • Powiat Sejneński – Partner Projektu,
 • Powiat Grajewski – Partner Projektu,
 • Powiat Moniecki – Partner Projektu,
 •  Miasto Grajewo – Partner Projektu

Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Biuro Projektu znajduje się w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym ARES Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II blok 6a, 16-400 Suwałki i czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Kandytaci mogą kontaktować się zarówno z Biurem Projektu, jak i Centrami Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które umożliwiają Kandydatom/kom /Uczestnikom/kom projektu uzyskanie informacji na temat projektu, pomoc w zgłoszeniu się do projektu, skorzystanie z usług doradczych przez Uczestników/Uczestniczki Projektu.

Szczegółówe informacje na temat kontaktu z Centrami Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego znajdują się w zakładce “Kontakt”.

Wysokość dofinansowania dla Uczestnika Projektu: maksymalnie 9 tys.zł

Wkład własny Uczestnika Projektu: 15%

Liczba bonów w poddziałaniu 3.2.1: 1039

Liczba bonów w poddziałaniu 3.2.2: 326

Wartość całkowita projektu: 18 023 112,80 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 10 023 112,80 zł

Kwota dofinansowania projektu: 15 657 553,10 zł

Wartość wkładu własnego: 2 365 559,70 zł

Partnerzy

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

I UZYSKAJ DOFINANSOWANIE